Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky www.jp-nabytok.sk, JP Nábytok s.r.o.,
IČO: 47484373 sídlo Nitrianska cesta 70, 958 01 Partizánske spracováva
osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Základné ustanovenia
1. Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
JP Nábytok s.r.o., IČO: 47484373 sídlo Nitrianska 70, 958 01 Partizánske (ďalej len „Správca“);
2. Kontaktné údaje správcu sú:
e-mail: info@jp-nabytok.sk, tel.: +421 907 718 886;

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.
Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:


1. Za účelom komunikácie na webovej stránke www.jp-nabytok.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;


2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);


3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;


4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov


1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;


2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov


Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu.


Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

> Mobirise forms (externé formuláre);

> Google (analytické služby)

Práva kupujúceho


Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:


1. Na prístup k svojim osobným údajom;


2. Na opravu osobných údajov;


3. Na vymazanie osobných údajov;


4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;


5. Na prenositeľnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@jp-nabytok.sk.


7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov


Zabezpečenie osobných údajov


1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;


2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia


1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.jp-nabytok.sk potvrzuje kupujúci, 
že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;


2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;


3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.


Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 1.1.2023.